CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN THỦ ĐÔ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT "NĂM KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH 2017"
BÀI THAM LUẬN của Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV
Hà Nội, 28/10/2010
Đóng góp với Đại hội, nhiều đại biểu đã có những tham luận được chuẩn bị kỹ lưỡng, ý kiến tâm huyết, làm rõ những thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm, đề xuất nhiều giải pháp hay trên một số lĩnh vực nhằm góp phần giúp Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới. Xin giới thiệu tham luận của đ/c Đào Văn Bình, Uỷ viên Thường vụ Thành Uỷ, Chủ tịch UB MTTQ Tp tại Đại hội:


Kính thưa Đại hội!
Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV. Chúc sưc khỏe các đồng chí, các quý vị đại biểu khách quý. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Tôi xin phát biểu tham luận với nội dung “kinh nghiệm vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực tham gia các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và những giải pháp thời gian tới”.

Trước hết, Tôi xin đồng tình nhất trí với báo cáo chính trị đã trình trước Đại hội. Có thể khẳng định 5 năm qua (2005 - 2010) Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, sức mạnh ngàn năm văn hiến để vượt qua nhiều khó khăn thách thức, kiên định với sự nghiệp đổi mới, chủ động sáng tạo, phấn đấu xây dựng và phát triển Thủ đô bền vững, văn minh và hiện đại. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát triển.

Cùng với những thành tựu chung của Thành phố, 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, MTTQ và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến của dân và vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”,  “Ngày vì người nghèo” , “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vv… Các cuộc vận động đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, bằng các phong trào cụ thể của các tổ chức thành viên và các Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở như: Phong trào “Giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội”; “Vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường phố”; “Xây dựng Xứ - Họ đạo tiên tiến”; “Xây dựng Chùa tinh tiến” vv...  Các phong trào trên đều thu được những kết quả khá tốt. Để có được những kết quả đó Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã rút ra một số kinh nghiệm trong công tác vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân ở Thủ đô như sau:

Một là: MTTQ các cấp luôn xác định xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ trọng tâm và là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi thành công của các cuộc vận động. Do vậy trong quá trình hoạt động, MTTQ thường xuyên thống nhất tuân thủ theo Luật và Điều lệ MTTQ Việt Nam, thực hiện công khai dân chủ và luôn phát huy tính tích cực của các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài để vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Có như vậy mới tập trung trí tuệ, sức lực để không ngừng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân cùng chung sức xây dựng và phát triển Thủ đô.

Quán triệt tinh thần đó, thời gian qua khối đại đoàn kết toàn dân ở Thủ đô không ngừng được củng cố và mở rộng: số lượng các tổ chức thành viên từ 41 tăng lên 47; số lượng đoàn viên, hội viên không ngừng phát triển, công tác đối ngoại nhân dân được mở rộng; số cá nhân tiêu biểu và người ngoài đảng tham gia Uỷ ban MTTQ các cấp ngày càng tăng.

Hai là: Luôn sáng tạo, phát huy dân chủ trực tiếp trong tổ chức các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình công tác thông qua đó để thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn các cấp từ Thành phố đến cơ sở. Thực hiện tốt phương thức hoạt động của MTTQ là chủ động phối hợp với phương châm kiên trì, mềm dẻo, linh hoạt trong tuyên truyền vận động và tôn trọng lẫn nhau, tạo được sự đồng thuận trong các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân.

Chỉ đạo các cuộc vận động tập trung hướng về cơ sở và bám sát cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư làm nòng cốt. Tăng cường, củng cố phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận để triển khai đến từng hộ gia đình và mỗi người dân. Hàng năm, MTTQ các cấp đã thống nhất với chính quyền cùng cấp tổ chức tốt Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; đặc biệt qua 10 năm tổ chức Hội nghị Đại biểu nhân dân ở cấp xã, phường và tổ dân phố thường xuyên đạt kết quả (Đây là sáng tạo của Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với UBND cùng cấp ở Thành phố). Thông qua các hoạt động trên đã phát huy dân chủ, nhân dân trực tiếp bàn và đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả những phần việc có liên quan đến đời sống dân sinh ở mỗi khu dân cư.

Ba là: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng hình thức mỗi khu dân cư thành lập nhóm nòng cốt, các tổ liên gia tự quản để tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và nội dung các cuộc vận động do Thành phố và MTTQ triển khai, đến các gia đình và mọi người dân. Luôn quan tâm phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt - Việc tốt” để tổng kết rút kinh nghiệm và phổ biến, nhân rộng trên toàn Thành phố và làm tốt công tác thi đua khen thưởng, sơ, tổng kết, đánh giá, biểu dương kịp thời.

Bốn là: Tăng cường tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận. Xây dựng hệ thống tổ chức đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị. MTTQ cấp xã có ít nhất là 05 thành viên (01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên Thường trực). Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư có từ 09 đến 15 thành viên. Ở một số quận, huyện đã thống nhất được mô hình hệ thống chính trị ở dưới cấp cơ sở là mỗi khu dân cư có 01 Ban Công tác Mặt trận tương ứng với các chi hội đoàn thể, chịu sự lãnh đạo của 01 Chi bộ nên các hoạt động ở các đơn vị này rất có hiệu quả.

Năm là: MTTQ các cấp luôn tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên. Hàng năm, Ủy ban MTTQ các cấp cùng với chính quyền ký các nghị quyết, chương trình, quy chế phối hợp, kế hoạch liên tịch để tạo cơ chế hoạt động thống nhất và có hiệu quả giữa MTTQ với chính quyền.

Tuy vậy trong hoạt động thực tiễn vừa qua MTTQ thấy còn một số khó khăn và tồn tại đề nghị các cấp ủy Đảng cần quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện như sau:

- Hệ thống chính trị ở dưới cấp cơ sở của nhiều quận, huyện chưa thống nhất mô hình tổ chức, đây là trở ngại và khó khăn lớn nhất của Mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc vận động thực hiện các phong trào. Ngoài 4.988 Ban công tác Mặt trận có 01 chi bộ lãnh đạo, còn nhiều Ban công tác Mặt trận ở các quận, huyện có nhiều chi bộ lãnh đạo, nên gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai, vận động nhân dân ở khu dân cư.

- Số hộ trong các khu dân cư, thôn, làng hiện còn chưa thống nhất, nhiều nơi có số hộ lên đến trên 2.000 hộ, nên các Ban Công tác Mặt trận đi vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện các cuộc vận động rất vất vả.

- Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò vị trí của MTTQ, về đại đoàn kết toàn dân tộc chưa đầy đủ. Do vậy, chưa tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Một số tổ chức chưa phối hợp chặt chẽ với MTTQ trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức, các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

- MTTQ một số nơi hoạt động còn yếu, năng lực cán bộ mặt trận còn hạn chế, chất lượng một số cuộc vận động chưa cao, hoạt động còn hình thức, hành chính hoá.

Kính thưa Đại hội!

Để tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, khơi dậy nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân cùng Đảng bộ và chính quyền tập trung xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn minh - hiện đại, MTTQ đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo một số vấn đề sau:

1- Cần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quần chúng, định hướng cho MTTQ hoạt động, đồng thời tạo điều kiện để MTTQ phát huy tính chủ động vận dụng linh hoạt sáng tạo chủ trương đường lối của Đảng, trong công tác vận động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cách mạng, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Từ diễn đàn này MTTQ mong muốn các cấp uỷ Đảng quan tâm thực hiện đồng thời vai trò là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân và nhiệm vụ là thành viên của MTTQ để động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện các chương trình công tác của MTTQ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng các cấp.

2- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và vị trí, vai trò của MTTQ, từ đó có các hoạt động thiết thực để thực sự phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp tạo điều kiện để MTTQ phát huy vai trò đại diện của nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

3- Quan tâm chỉ đạo kiện toàn hệ thống tổ chức MTTQ các cấp, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận; đặc biệt chỉ đạo chính quyền các cấp cùng các ngành liên quan nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức hệ thống chính trị ở dưới cấp cơ sở đồng bộ mỗi một khu dân cư đồng nghĩa với thôn, làng, tổ dân phố có 01 Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể… được 01 Chi bộ Đảng lãnh đạo, có số hộ dân phù hợp với cấp tự quản ở địa phương; bảo đảm để mỗi 01 hoặc 02 khu dân cư có 01 nhà họp dân (Nhà Văn hóa) để phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng. Xây dựng cơ chế chính sách nhằm phát huy tốt mô hình tự quản của nhân dân ở khu dân cư để phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô mà Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV đề ra.
4- Đề nghị chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với MTTQ cùng cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 1869 của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/10/2010 về việc tăng cường phối hợp với MTTQ. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới và đảm bảo điều kiện thuận lợi để MTTQ nâng cao chất lượng hoạt động, thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân.

Kính thưa Đại hội!
Thay mặt Đảng đoàn MTTQ Thành phố Tôi vừa trình bày 1 số ý kiến tham luận với Đại hội. Xin cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe.
Kính chúc sức khoẻ các đồng chí, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!

 


Tin liên quan
QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG

7. Nhà ga, bến xe, bến tàu thuyền
Không
1) Không chen lấn, xô đẩy, tranh giành khách;
2) Không đón xe, trả khách trái quy định;
3) Không dừng, đỗ xe trái quy định;
4) Không mua, bán hàng rong.
Không nên
1) Không nên bày biện, ăn uống mất vệ sinh;
2) Không nên ngủ, nghỉ tùy tiện;
3) Không nên dán, viết, vẽ làm bẩn;
4) Không nên lạm dụng còi xe;
5) Không nên mang vật dụng, hàng hóa độc hại, dễ cháy nổ.
Nên
1) Giữ gìn trật tự, an ninh chung;
2) Thường xuyên đảm bảo vệ sinh sạch sẽ;
3) Xếp hàng mua vé đúng quy định;
4) Trao đổi thông tin, tuân thủ hướng dẫn đầy đủ.
Đồng ý Không đồng ý Xem thêm
Liên kết website

Cơ quan Đảng, Nhà nước

Các trường Đại học, Cao đẳng

Cơ quan Báo chí

Các website khác

Số lượt truy cập
Đang online: 69
Hôm qua: 9,568
Tất cả: 18,444,878